fbpx

1. KONU
İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’ nın, ALICI’ ya satışını
yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili
olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI,
sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo
ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Zeus Shisha
Adresi: Düzenlencektir..
Telefon: Düzenlencektir..
Fax:
Eposta: info@zeusshisha.com

3. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi,
adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini
kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı
Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,
satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu,
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön
Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin
kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi
verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat
bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın
yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen
süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim
edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3.SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve
varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak
yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi
ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini
koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve
öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün
tedarik edebilir.

5.5.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması
halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği
tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde
toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6.ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu
elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın
sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.

5.7.ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi
ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans
kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3
gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların
borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal
edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat
süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan
talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın
nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten
ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI
tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI,
SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına
yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya
iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci
ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres

Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.

8. CAYMA HAKKI

8.1.ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, satın almış
olduğu ürünlerin açılmamış, denenmemiş, bozulmamış, kullanılmamış olması ve
SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir
gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile
hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma
hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi
kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün
kullanılmamış olması şarttır.. Bu hakkın kullanılması halinde,

8.2.13. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile
birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri
İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

8.2.2.İade formu,

8.2.3.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.2.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve
20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

8.2.5.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür.

8.2.6.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya
limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim
miktarı iptal edilir.

9. YETKİLİ MAHKEME

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen
parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem
heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici
hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin
altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk
Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk
Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici
hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

  • Sepetinizde her hangi bir ürün yok.